หน้าแรก

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

THE POTENTIAL

THE POTENTIAL 

"ความสามารถแบบไหนเป็นหัวใจหลักของการทำงาน        การเรียนรู้ หรือการเป็นพลเมืองที่ดีในยุคนี้"

     สามารถอ่านและเรียนรู้ได้ที่ : https://thepotential.org/2019/09/19/slow-but-hope-education/

เจาะ 5 เทรนด์ เทคโนโลยี พลิกการเรียนในโลกอนาคต

เจาะ 5 เทรนด์เทคโนโลยี พลิกการเรียนในโลกอนาคต

       พลิกการเรียนในโลกอนาคตด้วยเทคโนโลยี VR และ AI ที่เข้ามามีผลต่อระบบการเรียน     การสอนแบบห้องเรียนทั่วโลกและจะมีผลมากขึ้นไปอีกด้วยในอนาคตทั้งยังเข้ามาเปลี่ยนวิธีการสอนและการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนดิจิทัล การเรียนรู้ร่วมกันในโลกออนไลน์ เพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี้ที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างดุเดือดและมิใช่เป็นการแข่งขันกันเฉพาะมนุษย์ด้วยกันอีกต่อไป 
       สามารถอ่านเทรนด์เทคโนโลยีและกรณีศึกษา ที่จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาในอนาคตซึ่งเป็นทิศทางของการศึกษาที่จะก้าวเดินไปในอนาคตได้ที่ https://techsauce.co/tech-and-biz/5-tech-trends-are-changing-the-way-we-learn/

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ทำงานหลังเกษียณ - ได้เรียนตลอดชีวิต : ทางรอดของคนไทยในสังคมอายุยืน

ทำงานหลังเกษียณ - ได้เรียนตลอดชีวิต : ทางรอดของคนไทยในสังคมอายุยืน

เริ่มเป็น "ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต" ตั้งแต่ตอนนี้ หากไม่อยากเสี่ยง "สมองเสื่อม"

เริ่มเป็น "ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต" ตั้งแต่ตอนนี้ หากไม่อยากเสี่ยง "สมองเสื่อม"

😊😊😊 สามารถอ่านได้ที่ : https://thematter.co/byte/why-you-need-to-start-lifelong-learning/21072

การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับสังคมไทยในยุคดิจิทัล

การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เพื่อรองรับสังคมไทยในยุคดิจิทัล

อติพร เกิดเรือง

KEWORDS : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 , ยุคดิจิทัล

ABSTRAC
       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21          เพื่อรองรับสังคมไทยในยุคดิจิทัล ดำเนินการศึกษาโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการรู้หนังสือในศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลเพื่อให้ได้พรมแดนใหม่แห่งการเรียนรู้ (New frontier of learning) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร (Content Anlysis)

       ผลการศึกษา มีดังนี้

 1. องค์ประกอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับสังคมในยุคดิจิทัล มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ  (1) การเรียนรู้เกี่ยวกับดิจิทัล  (2) การคิดสร้างสรรค์  (3) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ (4) ผลิตภาพที่มีคุณภาพสูง
 2. การเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้จากยุคเดิมสู่ยุคดิจิทัล ต้องจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิต เน้นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ตามหลักสูตร และมุ้งการวัดผลและประเมินผลเพื่อดูพัฒนาการมากกว่าการวัดผลสัมฤทธิ์
 3. การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล ต้องคำนึงถึงการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการสร้างสรรค์ปรับแต่งการเรียนรู้ การคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เน้นการใช้เครือข่ายออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ สรา้งสถานการณ์จำลองให้ผู้เรียนพบประสบการณ์จริง เนื้อหาการเรียนรู้ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์ สามารถสร้างองค์ความรู้ แบ่งปันความรู้และเนื้อหาผ่านเครือข่ายออนไล์ และส่งเสริมความรู้ในโลกแห่งการทำงานมากขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)

3R 

Reading                       WRiting                         ARithmetic
สามารถอ่านออก            สามารถเขียนได้          มีทักษะในการคำนวน

8C

 • Critical thinking and problem salving (มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถแก้ไขปัญหาได้)
 • Creativity and innovation (การคิดอย่างสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรม)
 • Communication information and literacy (มีทักษะในการสื่อสารและการเรียนรู้เท่าทันสื่อ)
 • Computing and IT literacy (มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี)
 • Cross-cultural understanding (ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม)
 • Collaboration teamwork and leadership (ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ)
 • Career and learning skills (มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้)
 • Compassion (มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย)

ที่มา :  https://www.google.com
           ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ