หน้าแรก

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

"การศึกษา" กับ "การเรียนรู้"


 "การศึกษา" กับ "การเรียนรู้"
การศึกษา (Education)
                   กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกอบรมการสืบสวนทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

การเรียนรู้ (Learning)
                 · การรับรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เมื่อบุคคลเกิดปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง
                 · การลงมือปฏิบัติหรือฝึกในเรื่องหนึ่ง เรื่องใด ซึ่งอาจเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น พัฒนาการของเด็ก การปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเรียนรู้ในสภาพที่มีการจัดการโดยบุคคล หรือสื่อต่าง ๆ
                 สิ่งที่เกิดตามมาจากการเรียนรู้ คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิบัติ เป็นเรื่องที่เกิดเฉพาะกับบุคคล ตอบสนองต่อสิ่งเร้า การเรียนรู้ใช้ระยะเวลาตามความยากง่าย มักได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
                   องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่สมาชิกในองค์กรมีวัฒนธรรมที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการทำงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย และมีค่านิยมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งระดับบุคคลระดับกลุ่ม และระดับองค์กร

สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)
                   สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในฐานะเป็นผู้เรียน และในฐานะเป็นผู้ถ่ายทอด ดังนั้น สังคมแห่งการเรียนรู้จึงมีแหล่งวิทยาการ หรือแหล่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเป็นภาคีเครือข่ายที่เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับชุมชนอื่น ตลอดจนการจัดบริการของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนและองค์กรชุมชนมีศักยภาพในการจัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสนองความต้องการทางการศึกษาในชุมชนนั้น ๆ 
 
ที่มา : คัมภีร์ กศน.  จัดพิมพ์และเผยแพร่ : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น