หน้าแรก

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ความหมายของ "การเรียนรู้"


ความหมายของ "การเรียนรู้"

          “การเรียนรู้” หมายความว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมไปเป็นพฤติกรรมใหม่อย่างถาวร ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึกและด้านทักษะ ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนและการได้รับประสบการณ์ ซึ่งไม่ใช่เกิดจากสัญชาตญาณ วุฒิภาวะ หรือจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การเรียนรู้ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เป็นอย่างดี การเรียนรู้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของบุคคลทั้งทางด้านความรู้ ทัศนคติและทักษะต่างๆ ทำให้บุคคลปรับตัวได้ในสิ่งแวดล้อมต่างๆ การปรับตัวของบุคคลในครอบครัว และต่อการศึกษา การทำงานและองค์กร โดยมีการเรียนรู้ มีการปรับตัวในการทำงานและสังคม

ที่มา : ผศ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง. การเรียนรู้ หน่วยที่ 8. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น