หน้าแรก

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับสังคมไทยในยุคดิจิทัล

การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เพื่อรองรับสังคมไทยในยุคดิจิทัล

อติพร เกิดเรือง

KEWORDS : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 , ยุคดิจิทัล

ABSTRAC
       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21          เพื่อรองรับสังคมไทยในยุคดิจิทัล ดำเนินการศึกษาโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการรู้หนังสือในศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลเพื่อให้ได้พรมแดนใหม่แห่งการเรียนรู้ (New frontier of learning) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร (Content Anlysis)

       ผลการศึกษา มีดังนี้

  1. องค์ประกอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับสังคมในยุคดิจิทัล มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ  (1) การเรียนรู้เกี่ยวกับดิจิทัล  (2) การคิดสร้างสรรค์  (3) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ (4) ผลิตภาพที่มีคุณภาพสูง
  2. การเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้จากยุคเดิมสู่ยุคดิจิทัล ต้องจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิต เน้นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ตามหลักสูตร และมุ้งการวัดผลและประเมินผลเพื่อดูพัฒนาการมากกว่าการวัดผลสัมฤทธิ์
  3. การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล ต้องคำนึงถึงการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการสร้างสรรค์ปรับแต่งการเรียนรู้ การคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เน้นการใช้เครือข่ายออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ สรา้งสถานการณ์จำลองให้ผู้เรียนพบประสบการณ์จริง เนื้อหาการเรียนรู้ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์ สามารถสร้างองค์ความรู้ แบ่งปันความรู้และเนื้อหาผ่านเครือข่ายออนไล์ และส่งเสริมความรู้ในโลกแห่งการทำงานมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น