หน้าแรก

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ชุดความรู้การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ "เรียนรู้สังคม"

ชุดความรู้
การดูแลตนเองและพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย
"การเรียนสังคม"

--------------------------------------------

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากรวัยสูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ประมาณร้อยละ 16 กล่าวคือ ในประชากรทุกๆ 100 คน จะมีประชากรวัยสูงอายุประมาณ 16 คน และในอนาคตจำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ผู้สูงอายุมีชีวิตยืนยาวขึ้น ซึ่งหากผู้สูงอายุ ครอบครัว หรือผู้ดูแล ขาดความรู้ ความใส่ใจในการดูแลตนเองหรือผู้สูงอายุแล้ว ช่วงชีวิตที่ผู้สูงอายุจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็จะลดลงไปด้วย นั้นหมายถึงผู้สูงอายุต้องกลายเป็นภาระพึ่งพิงของครอบครัว ชุมชน และสังคม

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dop.go.th/download/formdownload/th1529476181-813_2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น