หน้าแรก

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การส่งเสริมการเรียนรู้


การส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาให้บุคคล

😍 มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
😍 เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รู้จักความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
😍 ใฝ่เรียนรู้ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต
😍มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างผาสุก
😍 มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก
😍 มีโอกาสพัฒนาหรือเพิ่มพูนทักษะของตนให้สูงขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น