หน้าแรก

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)

3R 

Reading                       WRiting                         ARithmetic
สามารถอ่านออก            สามารถเขียนได้          มีทักษะในการคำนวน

8C

  • Critical thinking and problem salving (มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถแก้ไขปัญหาได้)
  • Creativity and innovation (การคิดอย่างสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรม)
  • Communication information and literacy (มีทักษะในการสื่อสารและการเรียนรู้เท่าทันสื่อ)
  • Computing and IT literacy (มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี)
  • Cross-cultural understanding (ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม)
  • Collaboration teamwork and leadership (ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ)
  • Career and learning skills (มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้)
  • Compassion (มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย)

ที่มา :  https://www.google.com
           ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น